बुधियाहि माछा पोखरी को शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना !