सूचना तथा समाचार

राष्ट्रिय हातिपाइले कार्यक्रमको आम औषधि बितरण अभियान (MDA) कार्यक्रमको नगरस्तरिय योजना तर्जुमा गोष्ठिक मिति २०७५/१०/०७ मा समपन्न कार्यक्रम को झलकहरू...

मिति २०७५/१०/०४-०६ गते सम्म तिन दिने नगर स्तरिय अगुवा कृषक तालिम भएको झलकहरू....

राष्ट्रिय हातिपाइले कार्यक्रमको आम औषधि बितरण अभियान (MDA) कार्यक्रमको नगरस्तरिय स्वास्थयकर्मीहरुको १ दिने तालिम मिति २०७५/१०/०८ मा समपन्न कार्यक्रम को झलकहरू...

Pages