FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू.५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सूचना फारम

२.आमा बुबाको नागरीकताको प्रमाण पत्र

३.विवाह प्रमाण दर्ता प्रमाण पत्र

४.बर्थ सर्टिफिकेट

नमुना फाराम तथा अन्य: