FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.ब. २०७४/०७५ को सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम बार्षिक प्रगती विवरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 16:02 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम बार्षिक प्रगति विवरण.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को वडा नं. १ देखी वडा नं. ९ सम्मको वडागत योजनाको बार्षिक प्रगती विवरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 15:59 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को वडा नं. १ देखि वडा नं. ९ सम्मको वडागत योजनाको बार्षिक प्रगति विवरण.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को नगर स्तरीय बार्षिक प्रगती विवरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 15:57 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को नगरस्तरीय बार्षिक प्रगति विवरण.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को सिमा क्षेत्र बिकास कार्यक्रम योजनागत खर्चको विवरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 15:34 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजनागत खर्चको विवरण.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को वडागत योजनाहरुको खर्चको वववरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 15:30 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को वडागत योजनाहरुको खर्चको विवरण.pdf
आ.ब. २०७४/०७५ को योजनागत खर्चको वववरण ७४/७५ असार आय व्यय 01/08/2019 - 15:03 PDF icon आ.ब. २०७४०७५ को नगरस्तरीय योजनागत खर्चको विवरण.pdf
चालू खर्चको फाँटवारी कार्तिक महिनाको न.पा. र वडागत समेत ७५/७६ कार्तिक आय व्यय 11/27/2018 - 17:27 PDF icon चालू खर्चको फाँटवारी कार्तिक महिनाको न.पा. र वडागत समेत.pdf
चालू खर्चको फाँटवारी असोज महिनाको न.पा.र वडागत ७५/७६ असोज आय व्यय 11/27/2018 - 17:20 PDF icon चालू खर्चको फाँटवारी असोज महिनाको न.पा. वडागत.pdf
सीमा बिकास क्षेत्र कार्यक्रम पूजीगत तर्फको खर्च ७४/७५ असार आय व्यय 09/13/2018 - 13:34 PDF icon सिमा विकास क्षेत्र कार्यक्रम पूँजीगत.pdf
सीमा बिकास क्षेत्र कार्यक्रम चालू तर्फको खर्च ७४/७५ असार आय व्यय 09/13/2018 - 13:32 PDF icon सिमा विकास क्षेत्र कार्यक्रम चालू खर्च.pdf

Pages