FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

१.जग्गा धनिको नागरीकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।

२.जग्गा धनिको जग्गाको लाल पुर्जाको प्रतिलिपी ।

१.बुबा वा आमा मध्ये कुनै एकको नागरीकताको प्रमाण पत्र।

२.बर्थ सर्टिफिकेट