FAQs Complain Problems

बसाईसराई दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू.२००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.सुचको नागरिकता प्रमाण पत्र

२.परिवारको सबै जनाको नागरीकता

नमुना फाराम तथा अन्य: