FAQs Complain Problems

मृत्यू दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
१ घण्टा
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रू.३००
आवश्यक कागजातहरु: 

१.मृत्कको नागरिकता प्रमाण पत्र 

२.सुचकको नागरिकता प्रमाण पत्र

नमुना फाराम तथा अन्य: